MXSponsor.com

   

Not a member yet? Signup, It's Free


Bio  Aqua

Bio Aqua

Age 31
Location Hồ Chí Minh, Quận 12, VN
Site Rank 207375
Website http://bioaqua.vn/
My Link
 

About Me

Giới thiệu: Chung một niềm đam mê học hỏi và làm việc trong ngành nuôi trồng thủy sản, năng động, chuyên cần và quyết đoán, chúng tôi kết hợp với nhau thành lập nên công ty TNHH BioAqua. Với kinh nghiệm làm việc từ 7+ đến 11+ năm trong ngành này, chúng...

View More


Race Results

Date Event Class Place

Schedule

Date Event

Images

Videos