MXSponsor.com

   

Not a member yet? Signup, It's Free


VNPT TPHCM

VNPT TPHCM

Age 33
Location Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh, VN
Site Rank 55440
Website https://vnpttphcm.vn/
My Link
 

About Me

VNPT TPHCM được xây dựng trên cơ sở hợp nhất bộ phận kinh doanh của Viễn thông các tỉnh, thành và các Công ty VinaPhone, VDC, VTN, VNPT-I để tập trung kinh doanh toàn bộ các dịch vụ Viễn thông - Công nghệ thông tin của VNPT. Mục tiêu đến năm...

View More


Race Results

Date Event Class Place

Schedule

Date Event

Images

Videos