MXSponsor.com

   

Not a member yet? Signup, It's Free


Kepper Light

Kepper Light

Age 25
Location Hanoi, Hanoi, TZ
Site Rank 73398
My Link
 

About Me

Đánh Giá DISC: Xác Định Điểm Mạnh và Yếu Của Tính Cách Đánh giá DISC là một trong những phương pháp được sử dụng rộng rãi để xác định điểm mạnh và yếu của tính cách. Được phát triển bởi William Moulton Marston, hệ thống DISC tập trung vào bốn khía cạnh...

View More


Race Results

Date Event Class Place

Schedule

Date Event

Images

Videos